Disclaimer

Súbory viditeľné na clanocky.sk, s výnimkou súborov, u ktorých to je autormi osobitnými licenciami umožnené, nie sú umiestnené na serveri hostingového prevádzkovateľa. V prípade, ak máte práva k súborom viditeľných na clanocky.sk, t. j. vnoreným z iných voľne dostupných www stránok, informujte nás a bezodkladne vykonáme nápravu.

Files visible on clanocky.sk, with the exception of files for which there is a specific license from the authors, are not placed on the server hosting of the operator. If you have rights to the files visible on clanocky.sk that are on clanocky.sk from other freely available website, please let us know immediately and we will take corrective action.